Algemene Leveringsvoorwaarden

 1. ALGEMENE UITVOERINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN SEMARE INTERNATIONAL B.V.

Artikel 1: Begripsbepalingen en toepasselijke voorwaarden
Artikel 2: Totstandkoming van de Overeenkomst
Artikel 3: Overeenstemming
Artikel 4: Honorarium
Artikel 5: Betaling
Artikel 6: Aansprakelijkheid
Artikel 7: Geheimhoudingsplicht
Artikel 8: Voortdurende verplichtingen
Artikel 9: Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 1: Begripsbepalingen en toepasselijke voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offerte(aanvragen), aanbiedingen en overeenkomsten betreffende het verrichten van diensten door SEMARE INTERNATIONAL B.V., (hierna te noemen: SEMARE) uit hoofde van de overeenkomst van opdracht, meer specifiek de bemiddelingsovereenkomst, met haar wederpartij (hierna te noemen: Opdrachtgever) en voorts op alle rechtsbetrekkingen uit die overeenkomsten voortvloeiende, alsmede op alle buitencontractuele relaties tussen partijen, met name onrechtmatige daad.
 2. In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

  ‘Kandidaat’: de natuurlijk persoon die door SEMARE is geworven en geselecteerd om een vacature bij Opdrachtgever in te vullen.

  ‘Bruto jaarsalaris’: het salaris op jaarbasis en fulltime basis (veertig uur) tijdens het eerste jaar bij de klant. Onder het bruto jaarsalaris wordt ook verstaan een dertiende maand, in voorkomend geval, vakantiegeld, vakantietoeslag, exclusief bonussen/op commissie gebaseerd loon (on-target inkomsten, OTE), mobiliteitsbudget (reiskostenvergoeding/ autokostenvergoeding, verhuiskostenvergoeding) en alle andere bijbehorende arbeidsvoorwaarden, secundaire voorwaarden en voordelen die door de Klant aan de Kandidaat worden toegekend.

  ‘Introductie’: de presentatie van de gegevens van de Kandidaat door SEMARE aan Opdrachtgever. Hierbij doet niet ter zake dat Kandidaat daarvoor door een andere partij ooit is voorgesteld of Opdrachtgever de Kandidaat reeds kent.

  ‘Overeenstemming’: overeenstemming tussen Kandidaat en Opdrachtgever over het invullen van een tijdelijk of vast dienstverband, dan wel over het sluiten van een overeenkomst inzake het verrichten van diensten (in de breedste zin des woords) voor Opdrachtgever.

  ‘Overeenkomst’: de (bemiddelings)overeenkomst tussen Opdrachtgever en SEMARE.

 3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen - waaronder eventueel ook de algemene en bijzondere (levering)voorwaarden van Opdrachtgever - gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door SEMARE zijn aanvaard.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn door SEMARE gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder het KvK registratienummer 76373150 en worden beschikbaar gesteld op de website van SEMARE en worden, voor zover zij niet reeds ter hand zijn gesteld, op eerste verzoek aan Opdrachtgever toegezonden.
 5. SEMARE behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een wijziging zal ook gelden voor overeenkomsten die tot stand zijn gekomen voorafgaand aan de wijziging. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan veertien dagen na kennisgeving van die wijziging aan Opdrachtgever of Kandidaat. De kennisgeving is vormvrij. Indien Opdrachtgever niet instemt met de wijziging, heeft elke partij het recht de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de wijziging intreedt.
 6. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. SEMARE en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 7. De Overeenkomst wordt niet aangegaan onder de voorwaarde van exclusiviteit, tenzij partijen dit anders overeenkomen, hetgeen door SEMARE schriftelijk wordt bevestigd.

Artikel 2: Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De wijze van verstrekking van de opdracht door Opdrachtgever aan SEMARE tot het verrichten van diensten is vormvrij. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdracht tot dienstverlening van Opdrachtgever door SEMARE, dan wel aanvaarding van het aanbod tot dienstverlening van SEMARE door Opdrachtgever.
 2. SEMARE is na totstandkoming van de Overeenkomst gerechtigd naam en/of logo van Opdrachtgever te gebruiken ter ondersteuning van de uitvoering van de diensten en promotie van SEMARE.
 3. Indien Opdrachtgever na totstandkoming van de Overeenkomst met SEMARE de door haar verstrekte opdracht, dan wel een te vervullen vacature alsnog intrekt, dan wel de opdracht of de invulling van een vacature voor een periode langer dan vier weken ‘on hold’ zet, het functieprofiel fundamenteel wijzigt of een vacature met een bij Opdrachtgever reeds in dienst zijnde interne kandidaat invult, is Opdrachtgever aan SEMARE per ingetrokken opdracht of vacature de start-up fee verschuldigd zoals beschreven in Artikel 4.3.
 4. Artikel 2.3 is alleen van toepassing bij een ‘retained search’ zoals beschreven in 4.1. Services geleverd door SEMARE anders dan een ‘retained search’, zoals ‘talent mapping’ of ‘recruitment as a service’, bevatten geen start-up fee.

Artikel 3: Overeenstemming

 1. Indien tussen Opdrachtgever, alsmede alle aan hem/haar op enigerlei wijze gelieerde bedrijven, en de door SEMARE voorgestelde Kandidaat binnen één jaar na de eerste Introductie Overeenstemming bestaat, is Opdrachtgever verplicht hiervan binnen vijf werkdagen na totstandkoming van de Overeenstemming schriftelijk mededeling te doen aan SEMARE, onder toezending van de voorwaarden van de overeenkomst. Voor de vraag of er Overeenstemming bestaat, is het niet van belang of de totstandkoming van een (arbeids)overeenkomst tussen Opdrachtgever en de Kandidaat afhankelijk is gesteld van het goed volbrengen van een proeftijd, dan wel dat de voorgestelde Kandidaat een andere vacature invult, dan waarvoor hij of zij door SEMARE is geïntroduceerd.
 2. Eveneens is sprake van Overeenstemming, indien een vacature, na het bereiken van Overeenstemming, alsnog komt te vervallen.

Artikel 4: Honorarium

 1. Retained search: Tenzij anders overeengekomen, werken wij op een behouden basis met onze klanten en is betaling van onze vergoedingen niet afhankelijk van het vinden van geschikte kandidaten of van het doen van een aanbod aan een kandidaat of het accepteren van een aanbod. Tenzij vooraf specifieke bepalingen met de klant zijn overeengekomen, bedraagt de opdrachtstermijn drie maanden. In het onwaarschijnlijke geval dat de zoekopdracht niet binnen de opdrachtperiode wordt voltooid, zullen we samen met de klant bekijken op welke wijze we de opdrachtperiode kunnen verlengen en, in voorkomend geval, een wijziging aanbrengen in de voorwaarden van de oorspronkelijke opdracht.
 2. Tenzij anders overeengekomen, is onze volledige vergoedingsstructuur gebaseerd op een vooraf overeengekomen vast percentage van de werkelijke volledige eerste jaar beloning ontvangen door de kandidaat, inclusief vakantietoeslagen, exclusief bonus indien van toepassing voor de functie.
 3. Bij het begin van een executive search brengen wij altijd een initiële vergoeding (de basisvergoeding of opstartvergoeding) in rekening van 30% van de geschatte volledige vergoeding. Het dekt de kosten voor zoekwerk en natuurlijk marktonderzoek als gevolg van de eerste werkzaamheden en geleverde inspanningen. De opstartkosten worden niet vergoed.
 4. Services geleverd door SEMARE anders dan een ‘retained search’, zoals ‘talent mapping’ of ‘recruitment as a service’, bevatten geen start-up fee. Deze diensten worden berekend op uur-basis tenzij anders overeengekomen door SEMARE en de Klant.

Alle bedragen waarnaar in deze algemene voorwaarden en in aanbiedingen en offertes van SEMARE wordt verwezen, zijn exclusief btw. Alle kosten, inclusief verzend-, reis- of andere administratiekosten, worden afzonderlijk gefactureerd op basis van werkelijk gemaakte kosten, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5: Betaling

 1. Indien Opdrachtgever voorafgaand aan Overeenkomst schriftelijk heeft aangegeven met een inkooporder te willen werken verbindt Opdrachtgever zich ertoe om binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag van de moment dat Opdrachtgever en Kandidaat Overeenstemming hebben aan SEMARE een inkooporder te verstrekken. Indien Opdrachtgever nalaat binnen voornoemde termijn de inkooporder te verstrekken, staat het SEMARE vrij het honorarium in rekening te brengen zonder een begeleidende inkooporder.
 2. Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de vertragingsrente gelijk aan de dan geldende wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek verschuldigd. Opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening of opschorting.
 3. Indien Opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen na verzending van een factuur schriftelijk tegen de inhoud van de factuur protesteert, wordt Opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met (de inhoud van) de factuur.
 4. Bij gebreke van stipte en volledige betaling door de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever verplicht alle bij de inning van de vordering te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden aan de SEMARE, waarbij de buitengerechtelijke kosten tenminste 15% van het achterstallige bedrag zullen bedragen.
 5. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan ook als Opdrachtgever bij de betaling expliciet vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. SEMARE is nimmer aansprakelijk voor schade die is of wordt veroorzaakt door een Kandidaat. Opdrachtgever dient zelf te controleren of de Kandidaat over eventueel benodigde (werk)vergunningen, VAR-verklaringen en/of overige gevraagde documenten beschikt. SEMARE is nimmer partij in de overeenkomst tussen Opdrachtgever en een Kandidaat.
 2. SEMARE is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies, of vertraging voortvloeiend uit een toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of uit welke hoofde dan ook, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van SEMARE.
 3. Voorts komt niet voor vergoeding in aanmerking: vertragingsschade, gevolgschade, gederfde winst en inkomensschade.
 4. In geval Opdrachtgever ondanks hetgeen hierboven in de artikelleden 6.1-6.3 is bepaald, een deugdelijke grond voor een aanspraak jegens SEMARE meent te hebben, dient eerstgenoemde deze beweerdelijk aanspraak onverwijld met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd schriftelijk aan SEMARE kenbaar te maken op straffe van verval van recht. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek vervalt het recht op schadevergoeding jegens SEMARE in ieder geval een jaar na de gebeurtenis waaruit de schade is ontstaan en waarvoor SEMARE aansprakelijk zou zijn.
 5. Onverminderd het hierboven in artikelleden 6.1- 6.3 bepaalde is iedere aansprakelijkheid van SEMARE beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroeps- /bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Op verzoek worden over de (dekking onder de) door SEMARE gesloten beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering(en) inlichtingen verschaft.

Artikel 7: Geheimhoudingsplicht
De Cliënt heeft een geheimhoudingsplicht met betrekking tot de informatie betreffende de Kandidaten. Alle informatie (in de breedste zin van het woord) met betrekking tot Kandidaten is strikt vertrouwelijk.

Artikel 8: Voortdurende verplichtingen
Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de Overeenkomst voort te duren, behouden nadien hun werking. Tot deze verplichtingen behoren onder meer: bepalingen aangaande aansprakelijkheid, de geheimhoudings-verplichting en het concurrentie - en relatiebeding.

Artikel 9: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle Overeenkomsten tussen SEMARE en Opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing, ook indien de Overeenkomst een internationaal karakter draagt.
 2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van deze Overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen de Opdrachtgever en SEMARE mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam.